Pagina opslaan Pagina printen

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR CEON-PRODUCTEN

1. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

CEON garandeert u (de klant) een niet-exclusieve licentie voor het bijgeleverde CEON-product. U heeft het recht de aangeschafte software op een computer (met een CPU of een multiprocessor) of in een netwerk te gebruiken onder de voorwaarde, dat de toegang door slechts één netwerkcomputer mogelijk is. Wanneer verschillende computers toegang tot de server hebben, moet voor elk van deze netwerkcomputers (workstations) een afzonderlijk licentie worden aangeschaft. Het eigendom van en het auteursrecht of overige octrooirechten op de software blijft als voorheen bij CEON. U erkent dat het eigendom van en alle auteursrechten op de software, veiligheidskopieën en documentatie bij de licentiegever berust. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het licentieprogramma volgens het contract ligt bij de koper van het programma.

2. INSTALLATIE

Bij de software is een individueel serienummer (activatiecode) meegeleverd, dat u bij de installatie moet invoeren. Bij download-versies is bovendien een op uw CPU resp. uw computer afgestemde online activering nodig. Met het serienummer kunt u de software tot vier keer activeren, dit kan nodig zijn bij een wijziging van uw hardware/CPU. Daarna zal CEON op aanvraag meer activeringen voor uw nieuwe hardware/CPU mogelijk maken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat u de software van uw oude hardware/CPU heeft verwijderd.

3. KOPIEER- EN VERHUURVERBOD / ANDER BEDRIJFSMATIG GEBRUIK

Het in licentie gegeven programma en de schriftelijke documentatie mogen noch geheel noch gedeeltelijk gekopieerd worden. Uitzondering hierop vormt een kopie in verband met veiligheidsdoeleinden (back up). Het in licentie gegeven programma en de schriftelijke documentatie mogen door u in geen geval met een winstoogmerk worden verhuurd of in een andere vorm met een winstoogmerk tegen vergoeding aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit geldt ook voor de verhuur van de software in de voorgeïnstalleerde vorm op een computer, die met een winstoogmerk aan derden ter beschikking wordt gesteld. Gebruik van de software met een winstoogmerk wordt toegestaan, zolang dit niet in tegenspraak is met de punten 1 tot en met 6 van deze overeenkomst.

4. OVERDRACHT EN NEVENAFSPRAKEN

De overdracht van de rechten en plichten uit deze licentieovereenkomst aan derden is tot het doorgeven van het rechtmatig verkregen CEON-product door de gerechtigde zelf alleen mogelijk met toestemming van CEON. Wanneer het rechtmatig verworven CEON-product op deze wijze wordt doorgegeven, is deze verplicht, eventuele veiligheidskopieën te vernietigen en installaties te wissen. Het doorgeven van een CEON-product, dat niet op een fysieke datadrager wordt geleverd (download-versie) is niet toegestaan; het geïsoleerd doorgeven van het serienummer is uitdrukkelijk verboden. Geen door CEON of een CEON-medewerker afgegeven mondelinge of schriftelijke verklaring kan de voorwaarden in deze licentieovereenkomst wijzigen of teniet doen.

5. WIJZIGINGSVERBOD

U mag, in navolging van het Nederlandse auteursrecht, geen wijzigingen aan de in licentie gegeven software doorvoeren of door derden laten doorvoeren. U mag de software niet in modules verdelen, niet in een objectcode veranderen, decoderen, namaken of op een andere manier dan in de overeenkomst bedoeld, gebruiken.

6. GEBRUIK VAN DE VIDEO- EN FOTOBESTANDEN

De bij de CEON-producten ontvangen video-/fotobestanden mogen uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden (alleen voor privé-gebruik) worden gebruikt.

7. AANSPRAKEN IN VERBAND MET SCHADE

De octrooi- en auteursrechten van de in licentie gegeven software berusten bij CEON. U kunt voor iedere overtreding op het octrooirecht door CEON aansprakelijk worden gesteld.

8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Het is u bekend, dat conform de stand van de techniek fouten in softwareprogramma's en in de bijbehorende documentatie niet kunnen worden uitgesloten en dat het onmogelijk is om dataverwerkingsprogramma's zo te ontwikkelen dat ze onder alle omstandigheden storingsvrij werken en aan alle eisen van de klant voldoen resp. geen storingen in combinatie met programma's en hardware van derden geven. Echter wanneer zich problemen bij de verwerking van onze modules voordoen dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling. Wij proberen het probleem bij de verwerking dan zo spoedig mogelijk op te lossen. Zie Klachtenregeling.

9. LICENTIEBEPALINGEN VAN ANDERE FABRIKANTEN

Wanneer het in licentie gegeven product extra software bevat of hierbij extra software wordt geleverd, zijn tevens de gebruiks- en licentievoorwaarden van de betreffende fabrikant voor de extra bijgeleverde software van toepassing.

10. ONDERSTEUNING

Geregistreerde gebruikers ontvangen elektronische internet-ondersteuning. Deze gratis ondersteuning heeft betrekking op uitleg bij installatievragen of het verhelpen van installatieproblemen via internet of email.

11. EFFECTIVITEIT VAN DE CONTRACTVOORWAARDEN

Wanneer een of meerdere bepalingen in deze overeenkomst niet effectief zijn of ineffectief worden, wordt daardoor de effectiviteit van het overige contract niet aangetast. In plaats van de ineffectieve bepaling treedt een vervangingsregeling in werking, die de oorspronkelijke doelstelling zo dicht mogelijk benaderd.